HISTORIA:

Inicjatorem powstania SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej była grupa osób wcześniej aktywnie działających w nieformalnej grupie młodzieży – MKE, Młodzieżowy klub Europejski. MKE rozpoczeło swoją działalność w 1997 roku na ternie gminy Olsztynek.

SEN powstał w październiku 2006 roku.


WIZJA:

Nasze działania przyczyniły się do stworzenia środowiska, w ktorym jednostki i grupy społeczne mają równe możliwości w kreowaniu dobrobytu spolecznego.


MISJA:

Wzmacnianie potencjału jednostek poprzez nieformalną edukację i uczenie ustawiczne oraz partycypację w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


DZIAŁANIA:

Działalność SEN jest skierowana w kierunku młodzieży. Organizacja zajmuje się promocją:

- aktywności obywatelskiej wśród młodzieży,

- edukacji nieformalnej poprzez realizację lokalnych projektów oraz międzynarodowych szkoleń i wymian młodzieżowych,

-współpracy organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą.